Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

  • Start
  • Lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym

Lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym

CEL PROJEKTU:

Rozwijanie wszechstronnej, systemowej oferty pomocowej dla osób dotkniętych problemem przemocy i zagrożonych patologiami społecznymi


Zagadnienie pomocy ofiarom przemocy, a szczególnie przeciwdziałanie i pomoc dzieciom krzywdzonym, jest jednym z głównych celów działania SZANSY.

Projekty dotyczące tego zagadnienia mają charakter wielostronny i długofalowy. Angażują zarówno dzieci, młodzież, ich rodziny, środowisko szkolne, przedszkolne a także środowisko lokalne miasta. Stowarzyszenie SZANSA jest miejscem, gdzie osoby potrzebujące pomocy interwencyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej mogą skorzystać z proponowanej oferty.

Dążymy do tego, aby zintegrować działania instytucji i organizacji pracujących z dziećmi – aby stworzyć kompleksowy system pomocowy poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów odpowiedzialnych za pomoc dzieciom i ich rodzinom, oraz stworzyć w mieście miejsce udzielania profesjonalnej pomocy dzieciom krzywdzonym.


DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

1. Pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy i krzywdzenia
2. Pomoc prawna
3. Grupy wsparcia dla dorosłych
4. Interwencje w sytuacjach kryzysowych
5. Udzielanie pomocy pedagogicznej dzieciom i młodzieży z trudnościami szkolnymi
6. Szkolenia
7. Spotkania tematyczne dla grup wielodyscyplinarnych
8. Kurator procesowy dziecka uczestniczącego w procedurach prawnych

REZULTATY PROJEKTU:

- Udzielono porad psychologiczno-pedagogicznych i prawnych- 837
- Szkolenia grup zawodowych (200 osób)


WSPÓŁFINANSOWANIE:

Gmina Miejska Głogów

Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
Numer REGON 390684967
Numer NIP 693-18-54-339

Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
Fax: +48 76 832 18 04

E-mail: szansa@szansa.glogow.org
WWW: www.szansa.glogow.org