Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

 • Start
 • Polityka ochrony dzieci w Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

Polityka ochrony dzieci w Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

Naczelną  zasadą  wszystkich działań  podejmowanych przez pracowników, wolontariuszy i inne osoby działające w Stowarzyszeniu  w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia SZANSA jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.

Objaśnienie terminów i zasady ogólne

 1. Pracownikiem Stowarzyszenia jest osoba zatrudniona w Stowarzyszeniu  na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. Wolontariuszem Stowarzyszenia jest osoba  wykonująca nieodpłatnie pracę  na rzecz Stowarzyszenia na podstawie umowy o wolontariat.
 3. Klientem Stowarzyszenia jest każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej, w szczególności: klienci pomocy bezpośredniej i pośredniej, w tym przede wszystkim dzieci, ich rodzice, profesjonaliści pracujący z dziećmi, uczestnicy imprez grupowych organizowanych przez SZANSĘ. Klientem jest zarówno dorosły, jak i dziecko.
 4. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 5. Kontaktem bezpośrednim z dzieckiem są usługi statutowe Stowarzyszenia, udzielane bezpośrednio dziecku. Kontaktem bezpośrednim jest:
  1. pomoc bezpośrednia dziecku
  2. edukacja i zabawa z dzieckiem.
 6. Pomocą bezpośrednią jest diagnoza, terapia i konsultacja.
 7. Kontaktem pośrednim z dzieckiem jest kontakt za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub listowy.
 8. Interwencją prawną jest zawiadomienie Policji lub prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec dziecka lub zawiadomienie właściwego Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o zagrożeniu dobra dziecka.
 9. Imprezą grupową jest każde wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie lub przy jej udziale, w której bierze udział więcej niż 20 dzieci. Imprezą grupową jest zarówno wydarzenie mające miejsce w plenerze, jak i w budynku
 1. Zasady ogólne:
 1. Pracownicy, wolontariusze, stażyści udzielają pomocy w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA bezpłatnie.
 2. Pracownik może odmówić udzielenia pomocy w następujących przypadkach:
 3. gdy udzielenie pomocy klientowi byłoby sprzeczne z dobrem dziecka;
 4. gdy klient w sposób rażący lekceważy lub narusza porządek lub zasady obowiązujące w Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA c. gdy udzielenie pomocy zagraża dobru pracownika;
 5. gdy klient korzysta z pomocy innego psychologa (dotyczy pomocy psychologicznej) lub z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (dotyczy pomocy prawnej).
 1. 2
 1. Kontakt bezpośredni z dzieckiem odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez rodzica/opiekuna prawnego zgody na ten kontakt.
 2. W szczególnych przypadkach dziecko po ukończeniu 13 roku może samo wyrazić zgodę na kontakt.
 3. Zgoda jest wyrażana w formie pisemnej. Zgodę przechowuje się w dokumentacji klienta.
 • 3
 1. Dziecko jest przyprowadzane i odprowadzane do placówki przez rodzica/opiekuna prawnego, ewentualnie przez opiekuna faktycznego. Wyjątki określa ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Za pisemną zgodą  rodzica/opiekuna prawnego dziecko może przychodzić  do placówki i wracać  do domu samo, o ile ukończyło 13 rok życia.
 3. W czasie oczekiwania przez dziecko w poczekalni odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka jest rodzic/opiekun obecny w placówce.
 4. Jeżeli dziecko oczekuje samo, opiekę zapewnia mu, o ile istnieje taka możliwość , wyznaczony do tego celu stażysta/wolontariusz lub pracownik Stowarzyszenia. Jeżeli taka możliwość nie istnieje, należy poinformować  o tym rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
 • 4
 1. Dziecko w czasie trwania kontaktu bezpośredniego znajduje się w pomieszczeniu Stowarzyszenia (np. w pokoju terapeutycznym, w sali zajęć ) pod opieką pracownika Stowarzyszenia, wolontariusza/stażysty.
 2. W czasie trwania kontaktu bezpośredniego rodzic/opiekun czeka na dziecko w poczekalni lub uczestniczy w spotkaniu równoległym w Stowarzyszeniu.
 • 5

Podczas kontaktu bezpośredniego pracownik/wolontariusz/stażysta traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby.

 • 6

Pomocy bezpośredniej dziecku udzielają wyłącznie pracownicy Stowarzyszenia: psychologowie, pedagodzy oraz terapeuci.

 • 7
 1. Miejsce udzielenia pomocy bezpośredniej powinno być przyjazne dziecku. 2. Pracownik udzielający pomocy bezpośredniej informuje dziecko, o ile jest to możliwe, co się będzie działo podczas jej udzielania.
 2. W trakcie kontaktu z dzieckiem pracownik używa prostego, zrozumiałego dla dziecka języka, adekwatnego do poziomu jego rozwoju.
 • 8

Rodzic/opiekun prawny ma prawo do informacji o formie udzielonej dziecku pomocy, o ile udzielenie tej informacji nie spowoduje zagrożenia dobra dziecka Interwencja prawna w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka Podejrzenie krzywdzenia niezwiązanego z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia dziecka

 • 9

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA realizuje obowiązki określone art. 304 1 i 2 KPK, art. 572 § 1 i 2 KPC oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie poprzez podejmowanie interwencji prawnej na rzecz dziecka krzywdzonego.

 • 10
 1. Jeżeli pracownik Stowarzyszenia w trakcie wykonywania obowiązków służbowych poweźmie informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec dziecka lub o zagrożeniu dobra dziecka, jest obowiązany podjąć interwencję prawną.
 2. Pracownik może nie podjąć interwencji, jeśli rodzic/opiekun prawny lub inna organizacja/instytucja podjęła interwencję w tej sprawie (zasada subsydiarności). 3. Pracownik, który podjął decyzję o interwencji, informuje o tym rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Jeżeli poinformowanie rodzica jest sprzeczne z dobrem dziecka pracownik odstępuje od tego obowiązku.
 3. Interwencja prawna w Stowarzyszeniu jest realizowana poprzez pisemnie powiadomienie właściwych organów – według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej polityki.
 • 11
 1. Decyzję o podjęciu interwencji podejmuje pracownik merytoryczny prowadzący sprawę , w porozumieniu z specjalistą ds. pomocy dzieciom krzywdzonym. 2. W sprawach budzących wątpliwości, skomplikowanych lub gdy pracownik prowadzący sprawę uzna to za konieczne, decyzję  o podjęciu interwencji podejmuje zespół złożony z: pracownika prowadzącego sprawę , specjalistą  ds. pomocy dzieciom krzywdzonym oraz prawnika.
 • 12
 1. Zawiadomienie podpisuje specjalista ds. pomocy dzieciom krzywdzonym, osoby upoważnione do reprezentowania Stowarzyszenia oraz pracownik merytoryczny prowadzący sprawę .
 2. Kopia powiadomienia wraz z numerem i liczbą dziennika jest umieszczana w dokumentacji klienta.

Podejrzenie krzywdzenia związanego z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia dziecka (interwencja nagła)

 • 13

Jeżeli pracownik Stowarzyszenia w trakcie wykonywania obowiązków służbowych poweźmie informacje o bezpośrednim zagrożeniu życia lub/i zdrowia dziecka jest obowiązany natychmiast podjąć interwencję (interwencja nagła).

 • 14
 1. Interwencja nagła polega na natychmiastowym powiadomieniu telefonicznym oraz przesłaniu faksem zawiadomienia o bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia dziecka do odpowiedniej jednostki Policji, zgodnie z poniższymi punktami. 2. W zawiadomieniu przesyłanym faksem pracownik powinien podać wszystkie informacje, jakie uzyskał odnośnie dziecka (imię, nazwisko, adres, miejsce, w którym się znajduje), opisać rodzaj zagrożenia, a w przypadku rozmowy telefonicznej -­‐ podać dokładną godzinę połączenia, czas trwania połączenia oraz numer, z którego dzwoniło dziecko.
 2. Jeśli pracownikowi znane jest miejsce, w którym dziecko aktualnie przebywa, pracownik wysyła faks do dyżurnego Komendy Policji właściwej dla tego miejsca Jeżeli pracownik nie posiada informacji o miejscu, w którym dziecko aktualnie przebywa, w zawiadomieniu należ y podać wszystkie istotne informacje dotyczą ce sytuacji zagrożenia, a w przypadku rozmowy telefonicznej: dokładną  godzinę  nawiązania połączenia oraz dokładny czas trwania połączenia, a także opis kontaktu z osobą  dzwoniącą  i treść
 3. Zawiadomienie wysyłane faksem podpisuje pracownik podejmują cy interwencję .
 • 15
 1. Pracownik podejmuje interwencję nagłą bez konsultacji. Jeżeli jednak sytuacja na to pozwala, należ y skonsultować  się  przed podjęciem interwencji z koordynatorem/ specjalistą  ds. pomocy dzieciom krzywdzonym lub innym pracownikiem
 • 16
 1. Zawiadomienie wysłane faksem należy przesłać pocztą na adres właściwej komendy Policji najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu interwencji. 2. Kopii zawiadomienia należy nadać numer i liczbę dziennika, a następnie umieścić w dokumentacji klienta.

Współpraca z mediami w zakresie dotyczą cym klientów

 • 17
 1. Stowarzyszenie SZANSA nie udostępnia informacji o klientach przedstawicielom mediów.
 2. Pracownicy, wolontariusze i stażyści nie kontaktują klientów z przedstawicielami mediów.
 • 18
 1. Pracownik udzielający pomocy bezpośredniej klientowi nie wypowiada się w jego sprawie w mediach.
 2. W sytuacjach wyjątkowych wypowiedź jest możliwa jedynie po wyrażeniu pisemnej zgody przez klienta lub jego opiekuna prawnego/rodzica.
 • 19
 1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia Stowarzyszenia

Publikacja wizerunku klientów

 • 20
 1. Jeżeli na zdjęciu/filmie widoczna jest twarz/postać klienta w sposób, umożliwiający jego identyfikację, należy odebrać zgodę od klienta na utrwalanie lub opublikowanie jego wizerunku. Jeżeli klientem jest dziecko – należy odebrać zgodę od jego rodziców/opiekuna prawnego.
 2. W pozostałych przypadkach, w szczególności jeżeli na zdjęciu/filmie widocznych jest więcej osób na drugim planie, zgoda klienta na utrwalanie lub opublikowanie wizerunku nie jest wymagana.
 3. Zgoda, o której mowa w punkcie 1, powinna obejmować szczegółowe określenie, gdzie wizerunek klienta będzie opublikowany. Przed nagraniem/sfotografowaniem należy klienta poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony film i w jakim kontekście będzie wykorzystywany przez Stowarzyszenie (np. że umieszczony zostanie na youtube w celach promocyjnych).
 • 21
 1. Zgoda klienta lub rodzica/opiekuna prawnego na utrwalanie lub opublikowanie wizerunku powinna być wyrażona na piśmie.

Organizacja imprez grupowych z udziałem dzieci

 • 22
 1. Przy organizacji imprezy grupowej uwzględnia się bezpieczeństwo dzieci przebywających na niej, w szczególności w kontakcie z wykorzystywanym podczas imprezy sprzętem.
 2. Przy organizacji imprezy grupowej zapewnia się dostęp do szybkiej pomocy medycznej w nagłych przypadkach.
 • 23
 1. Organizator imprezy grupowej informuje dorosłych przychodzących z dziećmi, że organizator nie zapewnia dzieciom opieki na czas trwania imprezy. Informuje także, że dzieci nie powinny być pozostawione na imprezie bez opieki.
 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinna być umieszczona na ulotkach lub plakatach dotyczących imprezy lub ogłoszona przy jej rozpoczęciu

Rekrutacja pracowników

 • 24
 1. Rekrutacja pracowników odbywa się na podstawie CV, listu motywacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Podczas rozmowy wprowadzającej do pracy pracownik rekrutujący rozmawia z nowym pracownikiem o zasadach bezpieczeństwa dzieci w organizacji
 • 25
 1. Pracownik przed przystąpieniem do pracy obowiązany jest zapoznać się z niniejszą polityką i innymi zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu (w szczególności zasadami ochrony danych osobowych i regulaminem pracy).
 2. Odpowiedzialny za przekazanie pracownikowi wymienionych w punkcie poprzedzającym dokumentów jest wyznaczony przez pracodawcę pracownik 3. Zapoznanie się z wymienionymi w punktach poprzedzających dokumentami potwierdza podpis pracownika pod oświadczeniem umieszczonym w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia.
 • 26
 1. Pracownik dostarcza przed rozpoczęciem pracy w Stowarzyszeniu zaświadczenie z

Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności

 1. Dokument wymieniony w punkcie poprzedzającym przechowywany jest w dokumentacji pracownika.

Zasady rekrutacji wolontariuszy/stażystów

 • 27
 1. Rekrutacja na staż/wolontariat w Stowarzyszeniu odbywa się na podstawie CV, listu motywacyjnego lub wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Podczas rozmowy wprowadzającej opiekun stażu/wolontariuszy rozmawia ze stażystą/wolontariuszem o zasadach bezpieczeństwa dzieci w organizacji.
 • 28
 1. Stażysta/wolontariusz do czasu rozpoczęcia pierwszego dnia stażu/wolontariatu obowiązany jest dostarczyć swoje oświadczenie o niekaralności. 2. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do niniejszych standardów.
 • 29
 1. Stażysta/wolontariusz obowiązany jest zapoznać się z niniejszą polityką i innymi zasadami obowiązującymi w Stowarzyszeniu (w szczególności zasadami ochrony danych osobowych).
 2. Odpowiedzialny za przekazanie stażyście/wolontariuszowi wymienionych w punkcie poprzedzają cym dokumentów jest opiekun stażu/wolontariusza.
 3. Zapoznanie się z wymienionymi w punktach poprzedzających dokumentami potwierdza podpis stażysty/wolontariusza pod oświadczeniem umieszczonym w umowie o staż /wolontariat.
 4. Dokumenty wymienione w punkcie poprzedzają cym przechowywane są w dokumentacji stażysty/wolontariusza
 5. Z wolontariuszem/stażystą Stowarzyszenie SZANSA podpisuje umowę  o staż /wolontariat

Przepisy końcowe

 • 30
 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników, wolontariuszy i stażystów, w szczególności poprzez przesłanie ich tekstu drogą elektroniczną. § 31
 3. Polityka podlega okresowemu monitoringowi.
 4. Monitoring odbywa się na podstawie ankiety stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej polityki.
 5. W monitoringu biorą udział wszyscy pracownicy Stowarzyszenia.
 • 32

Potrzebę wprowadzenia zmian w polityce zgłaszać mogą być zgłaszane o Zarządu Stowarzyszenia

Załączniki:

 1. Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 2. Wzór wniosku o wgląd w sytuację dziecka/rodziny.
 3. Wzór pisma w interwencji nagłej.
 4. Wzór oświadczenia wolontariusza/stażysty o niekaralności.
 5. Ankieta monitorująca

POBIERZ: Polityka ochrony dzieci w Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • StudioZ2.com
 • Fundacja Batorego
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • PCK
 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • Program Młodzież w działaniu
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • Pol-Miedź Trans
 • Fundacja Polska Miedź
 • Mercus
 • Program Młodzież
 • Foto Art B
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • Plus
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • SM Nadodrze
 • Res Humanae
 • GSB Kukla
 • EEA Grants
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • Policja Głogów
 • Sita Głogów
 • Gmina Miejska Głogów
 • MOK Głogów
 • Górski Sport
 • Council of Europe
 • Radio Elka
 • Arra Głogów
 • TutajGLOGOW.pl
 • OCDN
 • Miedziak.info.pl
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • KGHM Ecoren
 • Kino Jubilat Głogów
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • Cukiernia Meryk
 • Amnesty International
 • MOPU Głogów
 • ZGM Głogów
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • AKnet
 • Powiat Glogowski
 • Fundacja FLIS

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org