Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Kalendarium

Kalendarium wybranych działań Stowarzyszenia SZANSA

1998

 • Zebranie założycielskie Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

1999

 • Rejestracja Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA. Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000048342
 • Udział w międzynarodowym projekcie szkoleniowym „Dziecko krzywdzone” organizowanym przez Open Society Institute, którego wynikiem jest projekt edukacyjny „Szkolny Program Przeciwdziałania Przemocy”
 • Pierwsze międzynarodowe szkolenie w ramach programu „Youth for
  Europe” na temat pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym z udziałem pracowników młodzieżowych z 8 krajów europejskich

2000

 • Nowa siedziba Stowarzyszenia przy ul. Okrężnej 21 w Głogowie
 • Otwarcie Ośrodka Pomocy Psychologicznej
 • Otwarcie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego – zajęcia edukacyjne, socjoterapeutyczne, terapeutyczne i artystyczne
 • Prowadzenie punktu informacyjno-interwencyjnego dla ofiar przemocy
 • Prowadzenie Klubu Kobiet – projektu dla młodych kobiet ofiar przemocy
 • Realizacja projektu „Terapia i profilaktyka dzieci krzywdzonych w środowisku lokalnym” – szkolenia dla grup zawodowych
 • Zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej
 • Powstanie grupy wolontariuszy młodzieżowych

2001

 • Badania dotyczące dotyczącego skali zjawiska krzywdzenia dzieci w Głogowie – diagnoza problemu.
 • Rozpoczęcie kampanii społecznej „Dzieciństwo bez przemocy”
 • Cykl szkoleniowy „Dziecko krzywdzone – współpraca interdyscyplinarna”
 • Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego za pracę na rzecz dzieci krzywdzonych.
 • Projekt „Poszukiwanie różnorodności” – współpraca ze szkołami na terenach wiejskich
 • Pierwszy projekt w ramach Europejskiego Wolontariatu Młodzieżowego
 • Projekt „Głogowski Ośrodek Organizacji Pozarządowych” mający na celu wzmocnienie lokalnego III sektora
 • Konferencja „Dziecko krzywdzone w społeczności lokalnej” w Głogowie- pierwsza konferencja przy współpracy samorządu lokalnego, tworzenie struktur systemu pomocy dzieciom krzywdzonym
 • Projekt pomocowy „Internet dla Tomka” – zapewnienie dostępu do internetu dla niepełnosprawnego Tomka G.
 • Seminarium „Pomoc dzieciom krzywdzonym, tworzenie struktur systemowych” z udziałem prof. Williama Friedricha z Mayo Clinic (USA) dla grup zawodowych pracujących z dziećmi i rodzinami
 • Nagroda PARPA i Pogotowia Niebieska Linia za zorganizowanie kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”

2002

 • Projekt „Integracja i komunikacja społeczna” integracja III sektora na terenie Dolnego Śląska
 • Współorganizacja wojewódzkiej konferencji „Dziecko pod parasolem prawa” dla pracowników instytucji wymiaru sprawiedliwości, policji i innych profesjonalistów, wzięło w niej udział pond 200 osób z terenu województwa dolnośląskiego
 • Organizacja Forum Lokalnego „Zagrożenia wśród młodzieży” z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia
 • Projekt wymiany młodzieżowej „R2 – rights and responsibilities” na temat pracy z młodzieżą ze środowisk zagrożonych
 • Rozpoczęcie projektu „Starszy Brat Starsza Siostra” – indywidualna opieka wolontariuszy nad dziećmi i młodzieżą z placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Powstanie pierwszej strony internetowej Stowarzyszenia http://free.ngo.pl/chance
 • Krajowe szkolenie na temat edukacji o prawach człowieka – projekt Rady Europy

2003

 • Prezentacja pracy Stowarzyszenia w zakresie działań na rzecz dzieci krzywdzonych na IX Europejskiej Konferencji ISPCAN
 • Rozpoczęcie projektu młodzieżowego „ZUP-a – zobacz, usłysz, poczuj-akcja” prezentacja dokonań twórczych młodych głogowian
 • Stowarzyszenie SZANSA laureatem V edycji konkursu „Pro Publico Bono”
 • Organizacja działań profilaktycznych GLOBAL, w którym wzięło udział około 1500 młodych ludzi organizowany we współpracy z kanadyjską organizacją Global 180

2004

 • Zdobycie I nagrody w konkursie Young Citizens Award organizowanym przez Radę Europy za działania na rzecz młodzieży w środowisku lokalnym
 • Projekt „Edukacja nieformalna dzieci i młodzieży romskiej”
 • Szkolenie dla pracowników młodzieżowych z Białorusi, Ukrainy i Polski na temat edukacji o prawach człowieka
 • Organizacja wizyty studyjnej w SZANSIE na temat edukacji rówieśniczej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z 6 krajów Europy
 • Rada Europy przyznała Stowarzyszeniu SZANSA prawa do tłumaczenia i wydania podręcznika do edukacji o prawach człowieka „Compass. A Manual on Human Rights Education with Young People”

2005

 • Zorganizowanie w Macedonii międzynarodowego szkolenia BAL-BAL dla krajów nadbałtyckich i bałkańskich o tematyce
  praw człowieka
 • Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej Województwa Dolnośląskiego
 • Wydanie podręcznika „Kompas – edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą”
 • Szkolenie „Narkotyki przy tablicy”, którego wynikiem było między innymi zorganizowanie grupy edukacyjnej dla pedagogów szkolnych
 • SZANSA jako organizacja wysyłająca – w ramach programu Europejski Wolontariat Młodzieżowy 3 wolontariuszy wyjechało do Włoch i Francji
 • Organizacja wojewódzkiej konferencji „Zagrożenia wśród młodzieży”
 • Organizacja wojewódzkiej konferencji „Bezpieczny internet” przy współpracy Fundacji Dzieci i Urzędu Marszałkowskiego

2006

 • Nowa siedziba Stowarzyszenia – ul. Perseusza 13
 • Powstanie grup edukacyjnych i grup wsparcia dla rodziców
 • Przeprowadzenie kampanii społecznej „Nie udawaj, że nie widzisz…”
 • Zabawa kontrolowana – projekt na rzecz bezpieczeństwa młodych ludzi podczas imprez młodzieżowych
 • Wymiana młodzieżowa „ER – equality required” dla młodzieży z 7 krajów europejskich o tematyce przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji
 • „Forum Młodzieżowe” – projekt na rzecz aktywności obywatelskiej młodych ludzi. Jednym z działań była wspólna sesja Rady Miasta, Rady Powiatu i młodzieży
 • Projekt „R3 – rozumiem, rozwijam, robię” – projekt wyrównujący szanse młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

2007

 • Organizacja wojewódzkiej konferencji „Przemoc wobec dzieci i młodzieży”
 • „Druga strona ulicy” – projekt alternatywnych działań artystycznych dla dzieci i młodzieży
 • Otwarcie młodzieżowego Klubu Działań Twórczych OM Ω Studio – miejsca do realizacji pasji i zainteresowań artystycznych młodzieży
 • Międzynarodowy projekt młodzieżowy „EASY (European Activities to Strengthen Youth” aktywizujący młodych ludzi do działań na rzecz społeczności lokalnej
 • „Młodzieżowe Centrum Praw Człowieka” – projekt oparty na edukacji rówieśniczej, dotyczący praw człowieka
 • Wolontariusze młodzieżowi SZANSY zajmują 1 miejsce w I Głogowskiej Olimpiadzie Wolontariatu
 • „Młodzi w akcji” – kampania wolontariatu młodzieżowego, festiwal młodzieżowy
 • „SZANSA na 5” – projekt skierowany do dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce
 • „Tata małolata” – kampania, której celem była poprawa relacji w rodzinie poprzez wzmocnienie więzi pomiędzy ojcem a dziećmi
 • Przystąpienie do Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci

2008

 • Kontynuacja działań w ramach projektu „Lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym”
 • Poradnia online – uruchomienie strony www.ochronadzieci.pl
 • „Wolni od przemocy” – projekt mający na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i młodych dziewcząt
 • Szkolenie „Dziecko ofiara przemocy jako świadek szczególnej troski” dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości z województwa dolnośląskiego
 • „SZANSA drugą szansą…” – projekt angażujący rodziny i profesjonalistów zajmujących się pracą z dziećmi i młodzieżą
 • Wojewódzka konferencja „Jak pomóc dziecku krzywdzonemu”
 • Uruchomienie działań pomocowych dla Filipa K., dziecka chorego na chorobę Niemanna Picka typ C
 • Debata młodzieżowa na temat działań ograniczających przemoc rówieśniczą
 • Rada Europy przyznała Stowarzyszeniu SZANSA prawa do tłumaczenia i wydania podręcznika COMPASITO do edukacji dzieci
  o prawach człowieka

2009

 • „Lato z muzyką” i „Młoda scena” projekty angażujące lokalne młodzieżowe zespoły muzyczne
 • „Centrum Młodzieży SZANSA” – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, aktywizacja społeczna
 • Poradnia online – pomoc dla osób dotkniętych problemem przemocy
 • „Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim” – partnerski projekt organizacji pozarządowych zapobiegania wykluczeniu społecznemu
 • „Biura porad prawnych i obywatelskich” – utworzenie sieci biur poradnictwa na terenach wiejskich powiatu głogowskiego (projekt 3 letni)
 • Wydanie podręcznika „Kompasik – podręcznik do edukacji o prawach człowieka w pracy z dziećmi”
 • Konferencja „Dzieci Głogowa 900 lat później” z okazji 900 lecia obrony Głogowa, z udziałem parlamentarzystów, RPD, przedstawicieli władz samorządowych

2010

 • „Sposób na nudę” – Projekt realizowany na terenach wiejskich oparty na edukacji rówieśniczej
 • Rozpoczęcie działań edukacyjnych na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu w ramach projektu „Sieciowa SZANSA”
 • „SZANSA naPrawa” cykl zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych dotyczących edukacji o prawach dziecka dla dzieci, nauczycieli, rodziców
 • LAMPERIA – świetlica artystyczna dla młodzieży szkół gimnazjalnych
 • EVS Amicus – 6 miesięczny pobyt 2 wolontariuszy z Włoch. Udział w projektach Stowarzyszenia, przeprowadzenie badań na temat wolontariatu europejskiego
 • Konferencja młodzieżowa „Na MAKSa” dotycząca wymiany doświadczeń polskich organizacji młodzieżowych w zakresie pracy z młodzieżą
 • Podczas walnego zgromadzenia podjęto uchwałę o powołaniu przez Stowarzyszenie SZANSA Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych

2011

 • „SZANSA na pomoc” to projekt wzmacniający ochronę dzieci uczestniczących w procedurach prawnych
 • Rozpoczęcie współpracy z Prokuraturą Rejonową i Sądem Rejonowym w Głogowie w zakresie powoływania kuratorów procesowych dla małoletnich
 • „Głogów – pobudka” to projekt pozwalający młodym ludziom na rozwój swojej kreatywności i aktywności społecznej. Organizacja koncertów, happeningów, debat młodzieżowych
 • „Strefa SZANSY” – projekt łączący aktywność społeczną ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich
 • W ramach projektu „SZANSA dla dziecka” zorganizowano cykl działań edukacyjnych z zakresu ochrony dzieci
 • Konferencja „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – nowe wyzwania, nowe możliwości” z udziałem przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i „Niebieskiej Linii”
 • Przystąpienie Stowarzyszenia SZANSA do Krajowego partnerstwa na rzecz ochrony dzieci przed przemocą
 • „SZANSA malowana” – happening artystyczny, warsztaty graffiti
 • I edycja GlogOFF Street Jam – zaangażowanie młodych ludzi w różne formy ekspresji związanej z szeroko rozumianą kulturą uliczną
 • Wizyta studyjna w Genui dla organizacji z Dolnego Śląska w ramach projektu „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy dla NGO”
 • Wymiana młodzieżowa „Find and break your stereotypes” wzięła w niej udział młodzież z 6 krajów europejskich. Wynikiem wymiany są filmy animowane o tematyce różnorodności w życiu codziennym
 • Prezentacja działań SZANSY podczas konferencji w Kajaani (Finlandia) w ramach projektu DART realizowanego przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
 • Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego – projekt wspierający działania III sektora
 • Z inicjatywy SZANSY i FLIS powstało Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych RONDO skupiające organizacje pozarządowe powiatu głogowskiego

2012

 • Głogowska Ambasada Młodzieży – przełamywanie bierności młodych ludzi i zaktywizowanie ich do działań obywatelskich
 • „Akademia ulicy” – projekt działań artystycznych dla młodych ludzi
 • „Legnicko-Głogowskie Centrum Ekonomii Społecznej” – projekt mający na celu propagowanie i rozwój przedsiębiorczości
  społecznej
 • Lokalne inkubatory NGO – zwiększenie potencjału i możliwości rozwojowych III sektora
 • Warsztaty i debata młodzieżowa dotycząca tworzenia lokalnej polityki młodzieżowej
 • Przystąpienie SZANSY do Dolnośląskiej Rady Młodzieży
 • Uhonorowanie Stowarzyszenia Medalem Prezydenta Miasta Głogowa
 • Lokalna kampania na rzecz ochrony dzieci przed przemocą „Zobacz-Usłysz-Zrozum”
 • Przystąpienie do Koalicji na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej
 • Projekt InteGRA – działania integracyjne z młodzieżą niepełnosprawną
 • Powstanie interdyscyplinarnej grupy ds. dzieci i młodzieży – cykliczne spotkania pedagogów, kuratorów, policjantów, psychologów

2013

 • „SZANSA zasiedla boiska” – cykl zajęć sportowych organizowanych na boiskach szkolnych podczas wakacji
 • „Budzimy Głogów” – działania na rzecz integracji międzypokoleniowej
 • Wdrożenie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowym w powiecie głogowskim
  – cel projektu to rozwój współpracy międzysektorowej
 • „Aktywne Organizacje – Silny Samorząd” – wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych dot. regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych
 • „Papillon Project” – mający na celu rozwój aktywności społecznej poprzez działania artystyczne, realizowany
  w partnerstwie z Rumunią, Włochami, Turcją w ramach programu Grundtvig
 • „CHARM – Civic Help for Anti-Racist Measures” – wsparcie obywatelskie działań antyrasistowskich w pracy z młodzieżą. Udział 6 europejskich partnerów
 • „Przeciwdziałanie mowie nienawiści” – przeciwdziałanie mowie nienawiści w Internecie poprzez zwiększenie kompetencji dzieci i młodzieży szkolnej

2014

 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX

2015

 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX

2016

 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX
 • XXX

cdn…

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • OCDN
 • Kino Jubilat Głogów
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • MOK Głogów
 • Council of Europe
 • StudioZ2.com
 • Program Młodzież
 • Arra Głogów
 • Program Młodzież w działaniu
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • EEA Grants
 • KGHM Ecoren
 • Górski Sport
 • Sita Głogów
 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Pol-Miedź Trans
 • Foto Art B
 • Miedziak.info.pl
 • Res Humanae
 • MOPU Głogów
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Policja Głogów
 • Amnesty International
 • Fundacja Batorego
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • Radio Elka
 • Gmina Miejska Głogów
 • ZGM Głogów
 • TutajGLOGOW.pl
 • GSB Kukla
 • Cukiernia Meryk
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • PCK
 • SM Nadodrze
 • Fundacja FLIS
 • Fundacja Polska Miedź
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • Mercus
 • Powiat Glogowski
 • AKnet
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • Plus

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org