Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Gdzie szukać pomocy?

Telefoniczna pomoc dla dzieci i młodzieży

Pomoc telefoniczna dla dzieci i młodzieży

Gdy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone

Ulotka informująca o objawach przemocy wobec dzieci i działaniach, jakie możesz podjąć będąc jej świadkiem.


POMOC DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Ktoś obraża Cię w internecie? Ktoś namawia Cię na spotkanie? Ktoś włamał się na Twój profil, konto pocztowe? Uważasz, że spędzasz za dużo czasu przed komputerem?

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – bezpłatny numer 800 100 100

Możesz do nas zadzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-20.00 (nie pracujemy w weekendy i święta) lub wysłać e-mail na adres pomoc@800100100.pl

Wspólnie poszukamy rozwiązania! Gwarantujemy anonimowość!

Odwiedź www.800100100.pl


Baza teleadresowa placówek z powiatu głogowskiego, do których można zwrócić się o pomoc z zakresu przemocy w rodzinie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Poradnictwo Rodzinne
67 – 200 Głogów, ul. Słowiańska 13
tel. 76 834 10 06
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
– wsparcie psychologiczne, informacja, edukacja
– pomoc prawna w zakresie ochrony prawnej rodziny
– pomoc w sporządzaniu pism procesowych, urzędowych
Mieszkanie Chronione w ramach interwencji kryzysowej
67 – 200 Głogów, ul. Lipowa 10
tel. 76 8373 503
7.30 – 15.30
– zapewnienie całodobowego schronienia
– wsparcie psychiczne, socjalne, prawne
Zajęcia korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy domowej
67-200 Głogów, ul. Słowiańska 13
tel. 76 834 10 03
wtorki: 15.30 – 17.30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
67 – 200 Głogów, ul. Sikorskiego 4
tel. 76 727 65 00
poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00
– pomoc finansowa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
– pomoc w ramach pracy socjalnej, psychologicznej, prawnej
– pomoc w zapewnieniu schronienia i bezpieczeństwa ofiarom przemocy
– pomoc w sporządzaniu pism procesowych
– rozmowy terapeutyczne, edukacyjne, profilaktyczne, dyscyplinujące

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie
67 – 200 Głogów, ul. Słodowa 2 B
tel. 76 836 55 50
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
– poradnictwo socjalne
– diagnoza, monitoring problemu przemocy w rodzinie
– działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie
– inicjowanie interwencji w środowisku rodzinnym dotkniętym przemocą
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
– realizacja programów profilaktycznych
– motywowanie osób doświadczających przemocy do szukania pomocy i wsparcia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej
67 – 222 Jerzmanowa, ul. Głogowska 7
poczta@gopsjerzmanowa.pl
tel. 76 833 60 50; 725 542 788
poniedziałek – piątek: 7.15 – 15.15
– pomoc osobom, rodzinom będącym w trudnej sytuacji osobistej, finansowej, zdrowotnej
– realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy: o pomocy społecznej
– przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowych, praca socjalna, pomoc rzeczowa, dożywianie, poradnictwo ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotli
67-240 Kotla, ul. Krzycka 2
tel. 76 83188 52
poniedziałki, środy, czwartki: 7.30 – 15.30; wtorki: 7.30 – 16.00; piątki: 7.30 – 15.00
– pomoc osobom i rodzinom mająca na celu wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania
– przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym poprzez organizowanie różnorodnych form pomocy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Żukowice
67 – 231 Żukowice, Nielubia 51 A
tel. 76 831 42 84; 76 833 47 52
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
– pomoc finansowa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
– poradnictwo socjalne
– diagnoza i monitoring problemu przemocy w rodzinie
– działania w środowisku zagrożonym przemocą
– inicjowanie interwencji w środowisku rodzinnym dotkniętym przemocą
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
– udzielanie pomocy w środowisku lokalnym
– motywowanie ofiar przemocy do szukania pomocy i wsparcia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu
67 – 221 Białołęka, Pęcław 28
tel. 76 831 71 26; 76 831 73 32
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
– pomoc osobom, rodzinom będącym w trudnej sytuacji osobistej, finansowej, zdrowotnej
– realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej; przyznawanie i wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych
– praca socjalna
– pomoc rzeczowa
– poradnictwo
– interwencja kryzysowa

Komenda Powiatowa Policji Głogów
67 – 200 Głogów, ul. Obrońców Pokoju 17
tel. 997; 76 727 72 00
7.45 – 15.45
– interwencje domowe
– odizolowanie/zatrzymanie sprawcy przemocy
– sporządzenie Niebieskiej Karty
– współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym
– sporządzenie protokołu z ustnego przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie z art. 207 k.k.
– pouczenie pokrzywdzonego o jego prawach w postępowaniu karnym
– informacja/edukacja p/k uzyskania opinii lekarskiej, kontaktu z dzielnicowym, nadzoru policji, kontaktu z psychologiem, lekarzem w instytucjach
udzielających wsparcia i pomocy osobom poszkodowanym w wyniku przemocy domowej

Prokuratura Rejonowa
67 – 200 Głogów, ul. Sienkiewicza 1
tel. 76 727 15 02
7.45 – 15.45
– przyjmowanie zawiadomień o przestępstwie i wniosków o ściganie
– wszczynanie postępowań przygotowawczych
– wyjaśnienie okoliczności czynu
– zebranie i zabezpieczenie dowodów
– ujęcie sprawcy
– zastosowanie środka zapobiegawczego wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego, tymczasowego aresztowania

Stowarzyszenie dla Dzieci Młodzieży SZANSA
67 – 200 Głogów, ul. Perseusza 13
szansa@szansa.glogow.org
tel. 76 727 60 70
poniedziałek – czwartek: 11.00 – 19.00; piątek 15.00 – 19.00
– bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna
– działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
– prowadzenie terapii indywidualnej
– pomoc w trudnościach szkolnych dla dzieci i młodzieży
– pełnienie stałych dyżurów, jako podstawowej formy pierwszego kontaktu

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
67-200 Głogów, ul. Folwarczna 7
tel. 76 853 38 32
poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00
Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy domowej
środa godz. 16:00 – 19:00
Grupa psycho – edukacyjna dla osób doświadczających przemocy domowej
czwartek godz.: 16:00 – 18:00
Punkt Porad Prawnych
wtorek godz. 15:00 – 17:00
konieczna wcześniejsza rejestracja – tel. 76 853 38 32
Grupa wsparcia dla kobiet przebywających w Domu Samotnej Matki

ul. Folwarczna 50
czwartek godz.: 16:00 – 19:00
Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych
czwartek godz. 16:30 – 19:30

Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej
67 – 200 Głogów, ul. Słowiańska 13
tel. 76 833 21 46
środa, czwartek: 15.00 – 20.00
– wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli
67 – 200 Głogów, ul. Folwarczna 52
tel. 76 833 32 93
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 18.00
środa, piątek: 7.30 – 15.30
– interwencje kryzysowe
– poradnictwo

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Głogów
67 – 200 Głogów, ul. Sikorskiego 4
www.mops.glogow.pl  /  zakładka Zespół Interdyscyplinarny
tel. 76 727 65 00; 76 833 130 650; 690 042 019
poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00
– procedura Niebieskiej Karty
– poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne
– rozmowy terapeutyczne, edukacyjne, profilaktyczne, dyscyplinujące
– pomoc w zapewnieniu schronienia i bezpieczeństwa ofiarom przemocy
– sporządzanie pism procesowych
– udział w postępowaniach przygotowawczych i procesowych w sprawach rodzinnych, karnych
– inicjowanie w środowisku działań związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Żukowice
67 – 231 Żukowice, Nielubia 51 A
tel. 76 831 42 84
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
– integrowanie i koordynowanie działań podmiotów
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
– monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy
– dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin oraz efektów tych działań

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jerzmanowej
67-222 Jerzmanowa, ul. Głogowska 7
poczta@gopsjerzmanowa.pl
tel. 76 831 24 86
poniedziałek – piątek: 7.15 – 15.15
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
– realizacja działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Wiejskiej Głogów
67-200 Głogów, ul. Słodowa 2 B
tel. 76 836 55 50
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
– integrowanie i koordynowanie działań podmiotów
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
– podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą rodzinną
– rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
– opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
– monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
– dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kotli
67 – 240 Kotla, ul. Krzycka 2
tel. 76 83188 52
poniedziałki, środy, czwartki: 7.30 – 15.30; wtorki: 7.30 – 16.00; piątki: 7.30 – 15.00
– pomoc osobom i rodzinom mająca na celu wzmocnienie lub odzyskanie zdolności do prawidłowego funkcjonowania
– przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym poprzez organizowanie różnych form pomocy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pęcławiu
67- 221 Białołęka, Pęcław 28
tel. 76 831 71 26; 76 831 73 32
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30
– poradnictwo socjalne, prawne, psychologiczne
– rozmowy terapeutyczne, edukacyjne, profilaktyczne, dyscyplinujące
– pomoc w zapewnieniu schronienia i bezpieczeństwa ofiarom przemocy w rodzinie
– pomoc w sporządzaniu pism

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miejskiej Głogów
67 – 200 Głogów, ul. Legnicka 3
tel. 76 853 38 40
wtorki: 16.00 – 18.00
– dyżur sekretarza KRPA

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Głogów
67 – 200 Głogów, ul. Słodowa 2 B
tel. 76 836 55 73
środy: 15.00 – 17.00
– pomoc psychologiczna, poradnictwo, informacja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Kotla
67 – 240 Kotla, ul. Krzycka 2
tel. 76 831 83 13
poniedziałki, środy, czwartki: 7.30 – 15.30; wtorki: 7.30 – 16.00; piątki: 7.30 – 15.00
– podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zjawiska nadużywania alkoholu
– prowadzenie rozmów motywujących osoby uzależnione do podjęcia leczenia oraz kierowanie na leczenie
– realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Jerzmanowa
67 – 222 Jerzmanowa, ul. Lipowa 4
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
tel. 76 836 55 30
I i III poniedziałek miesiąca: 16.00 – 19.00
– realizacja zadań wynikających z przepisów zawartych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Pęcław
67- 221 Białołęka, Pęcław 28
Punkt konsultacyjno – informacyjny d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie
tel. 76 831 71 26
II i IV środa miesiąca: 16.00 – 18.00
– poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu
– poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych (członkowie rodzin, osoby bliskie)
– poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie
– udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym
– udzielanie wsparcia osobom z problemami osobistymi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Żukowice
67-231 Żukowice, Nielubia 51 A
tel. 76 831 42 84; 76 833 47 52
poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30; ostatni wtorek miesiąca od godz. 15.30
– motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych
– wsparcie terapeuty ds. uzależnień
– profilaktyka uzależnień
– edukacja, informacja

 

Krajowe instytucje udzielające pomocy w zakresie przemocy w rodzinie:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155
Infolinia: 801 120 002
poniedziałek – sobota: 8.00 – 22.00; niedziela, święta: 8.00 – 16.00
biuro@niebieskalinia.info
– wsparcie psychologiczne dla ofiar przemocy
– poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– edukacja w zakresie zjawiska przemocy wobec dorosłych jak też dzieci
– motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemoc
– kierowanie do lokalnych placówek dla osób mających kontakt z przemocą domową
– przeprowadzanie interwencji w odpowiednich instytucjach

Telefoniczne Dyżury Prawne Niebieskiej Linii
02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155
poniedziałek – wtorek: 17.00 – 21.00 > tel. 22 666 28 50
środa: 18.00 – 22.00 > tel. 801 12 00 02

Centrum Praw Kobiet
00 – 679 Warszawa, ul. Wilcza 60 lok.19
www.cpk.org.pl
telefon zaufania: 22 621 35 37
Dyżur psychologa:
poniedziałek – piątek (oprócz czwartków): 10.00 – 16.00
porady.psychologiczne@cpk.org.pl
Dyżur prawny:
czwartki: 10.00 – 16.00
porady.prawne@cpk.org.pl

Centrum Praw Kobiet – Oddział we Wrocławiu
50-079 Wrocław, ul. Ruska 46 B, pok. 207, II piętro
cpk_wroclaw@cpk.org.pl
tel. 71 358 08 74
poniedziałek – czwartek: 10.00 – 18.00; piątek:10.00 – 15.00
– bezpłatne porady psychologiczne i prawne
– zapisy telefonicznie oraz osobiście w biurze Fundacji

Fundacja Feminoteka
00 – 110 Warszawa, ul. Mokotowska 29 a
www.feminoteka.pl
Telefon interwencyjny tylko dla kobiet doświadczających przemocy > 731 731 551
wtorki, środy, czwartki: 13.00 – 19.00

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
03-932 Warszawa, ul. Katowicka 31
biuro@fdds.pl
tel. 22 616 02 68; 22 616 03 14;
Godz. 8.00-16.00
– bezpłatna pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna dla dzieci ofiar krzywdzenia, ich rodziców i opiekunów

 

baza-teleadresowa_dolnoslaskie

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • Arra Głogów
 • Górski Sport
 • KGHM Ecoren
 • Kino Jubilat Głogów
 • Program Młodzież w działaniu
 • Res Humanae
 • Gmina Miejska Głogów
 • Foto Art B
 • Amnesty International
 • TutajGLOGOW.pl
 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • EEA Grants
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • MOK Głogów
 • GSB Kukla
 • Fundacja Polska Miedź
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • PCK
 • Fundacja FLIS
 • OCDN
 • Fundacja Batorego
 • Pol-Miedź Trans
 • StudioZ2.com
 • Miedziak.info.pl
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • Radio Elka
 • Cukiernia Meryk
 • ZGM Głogów
 • Powiat Glogowski
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • Council of Europe
 • MOPU Głogów
 • SM Nadodrze
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • Sita Głogów
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • AKnet
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Mercus
 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • Policja Głogów
 • Program Młodzież
 • Plus
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org