Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

„Zmiana aranżacji pomieszczeń” – informacja o wyborze oferty

Informujmy, że Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w dniu 24 lutego 2018 r. przeprowadziło wybór wykonawcy spośród złożonych poprawnie ofert na wykonanie usługi „Zmiana aranżacji pomieszczeń”.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert złożono trzy poprawne oferty, czwarta oferta wpłynęła po terminie.

Informujemy, że ze złożonych ofert został wybrany Wykonawca: Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Bałasik.

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

 

Zapytanie ofertowe „Zmiana aranżacji pomieszczeń”

Zamawiający

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” w Głogowie, ul. Perseusza 13

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych.
 2. O realizację mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót dołączony do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający ustala, że Wykonawca poda cenę za zamówienie przewidziane do realizacji. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również wszelkie materiały niezbędne do jego realizacji.

Termin realizacji zadania.

Zadanie należy wykonać w terminie: 05.03.2018 – 15.06.2018

Kryteria oceny ofert.

 1. Zamawiający informuje, że najważniejszym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.
 2. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

Postanowienia końcowe.

 1. Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia
 2. Oferta winna być złożona do godz.15.00 dnia 23.02.2018 r. na adres mailowy: szansa@szansa.glogow.org
 3. Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii.

Załączniki do sondażu rynkowego.

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy.
 3. Przedmiar robót.

Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
Numer REGON 390684967
Numer NIP 693-18-54-339

Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
Fax: +48 76 832 18 04

E-mail: szansa@szansa.glogow.org
WWW: www.szansa.glogow.org