Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Regulamin Klubu Działań Twórczych OM Ω Studio

Regulamin Sekcji działającej przy Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie pod nazwą Klub Działań Twórczych OM Ω Studio

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

 1. Sekcja nosi nazwę „Klub Działań Twórczych OM Ω Studio” i posługuje się nazwą skróconą: „OM Ω Studio”.
 2. Klub Działań Twórczych OM Ω Studio, w dalszej części regulaminu zwany dalej OM Ω Studio, jest sekcją młodzieżową działającą przy Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie, w dalszej części regulaminu zwane Stowarzyszeniem.
 3. Siedzibą OM Ω Studio jest siedziba Stowarzyszenia: Głogów, ul. Perseusza 13. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Podstawą działalności OM Ω Studio jest statut Stowarzyszenia, wytyczne i uchwały Zarządu Stowarzyszenia oraz niniejszy regulamin.

ROZDZIAŁ II Cel i środki działania

 1. Celem OM Ω Studio jest:
  1. upowszechnianie kultury ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych, kulturalnych i artystycznych i propagowania kreatywnych przedsięwzięć artystycznych
  2. zapewnienie swoim członkom warunków do rozwoju swych pasji i zainteresowań kulturalnych i artystycznych
  3. kształtowanie wysokiego poziomu inicjatyw i działań twórczych wśród dzieci i młodzieży
  4. integrowanie procesu twórczego z działalnością oświatowo-wychowawczą;
  5. popularyzacja działalności twórczych wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, jak również mieszkańców z terenu działalności OM Ω Studio, szczególnie powiatu Głogowskiego.
 2. OM Ω Studio realizuje swój cel poprzez następujące środki działania:
  1. organizowanie zajęć twórczych dla młodzieży
  2. pracę kulturalną i artystyczną wśród młodzieży
  3. prowadzenie działalności edukacyjnej
  4. organizowanie zebrań dyskusyjnych, warsztatów artystycznych, koncertów, przeglądów
  5. organizowanie spotkań z autorytetami z życia kulturalnego
  6. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.

ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna OM Ω Studio

 1. OM Ω Studio jest kierowane przez Koordynatora, który jest powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Wszyscy członkowie OM Ω Studio mają takie same prawa i obowiązki.

ROZDZIAŁ IV Członkowie – prawa i obowiązki

 1. Członkiem OM Ω Studio może być każda osoba mająca ukończone 18 lat, który identyfikuje się z celami OM Ω Studio.
 2. Małoletni poniżej 18 lat mogą zostać członkiem Ω Studio za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkiem OM Ω Studio staje się po złożeniu pisemnej Deklaracji o Wstąpieniu oraz po wykazaniu się aktywnością na rzecz celu działania OM Ω Studio.
 4. Członkowie OM Ω Studio mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w zajęciach organizowanych w ramach OM Ω Studio,
  2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności OM Ω Studio, a w szczególności:
   • z pomieszczeń warsztatowych, z przeznaczonych na sale prób dla grup artystycznych
   • z zasobów sprzętowych, zgodnie z ich przeznaczeniem
  3. udziału w zebraniach, warsztatach oraz imprezach organizowanych przez OM Ω Studio,
  4. zgłaszania wniosków co do działalności OM Ω Studio.
 5. Członkowie OM Ω Studio mają obowiązek:
  1. czynnego udziału w działalności OM Ω Studio i realizacji jego celów,
  2. dbać o stan i właściwe funkcjonowanie pomieszczeń i urządzeń należących do OM Ω Studio
  3. czynnie pomagać przy pracach związanych z rozbudową, reorganizacją lub konserwacją siedziby OM Ω Studio
  4. stosować się do poleceń Koordynatora OM Ω Studio
  5. bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu na terenie OM Ω Studio i w najbliższym otoczeniu – tj. w promieniu 25m
 6. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji,
  2. wykluczenia z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania ustaleń,
  3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  4. śmierci członka.

ROZDZIAŁ V Zasady bezpieczeństwa

 1. Zabrania się:
  1. zachowywać się wobec innych członków OM Ω Studio w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych norm obyczajowych i moralnych
  2. zachowywać w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób
  3. działać na szkodę zasobów lub innych członków OM Ω Studio
  4. palenia papierosów
  5. spożywania alkoholu i wszelkich innych środków odurzających.

ROZDZIAŁ VI Prawo wstępu

 1. Prawo wstępu na teren OM Ω Studio mają:
  1. osoby, które są członkami OM Ω Studio,
  2. osoby, które nie są członkami OM Ω Studio, ale są zaproszone przez pełnoletniego członka Stowarzyszenia, przy czym zobowiązane są one do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności Zasad Bezpieczeństwa,
  3. osoby, które są pracownikami Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA,
  4. przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający upoważnienie wstępu,
  5. przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z władzami Stowarzyszenia.
 2. Na teren OM Ω Studio i zajęcia organizowane przez OM Ω Studio wstępu nie mają:
  1. osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  2. osoby, zachowujące się: niekulturalnie, wulgarnie, w sposób niebezpieczny dla innych,
  3. osoby, u których stwierdzono próbę wniesienia do OM Ω Studio takich przedmiotów jak: broń, substancje narkotyczne, alkohol.

ROZDZIAŁ VII Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nie ujętych w Regulaminie decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

REGULAMIN Klubu Działań Twórczych OM Ω Studio

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Pol-Miedź Trans
 • Res Humanae
 • Plus
 • Foto Art B
 • AKnet
 • Arra Głogów
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Council of Europe
 • MOPU Głogów
 • Kino Jubilat Głogów
 • Fundacja Polska Miedź
 • Gmina Miejska Głogów
 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Program Młodzież w działaniu
 • OCDN
 • Program Młodzież
 • Policja Głogów
 • Sita Głogów
 • TutajGLOGOW.pl
 • Górski Sport
 • MOK Głogów
 • Miedziak.info.pl
 • GSB Kukla
 • Cukiernia Meryk
 • StudioZ2.com
 • ZGM Głogów
 • Fundacja Batorego
 • Powiat Glogowski
 • PCK
 • EEA Grants
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • SM Nadodrze
 • Fundacja FLIS
 • Mercus
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • Amnesty International
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • Radio Elka
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • KGHM Ecoren

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org