Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Pornografia (w tym pornografia dziecięca)

Regulacje prawne dot. pornografii (w tym pornografia dziecięca)

Regulacje prawne dot. pornografii (w tym pornografia dziecięca)


Pojęcie „pornografia dziecięca” obejmuje materiał pornograficzny, który w sposób widoczny przedstawia:

 • osobę małoletnią w trakcie czynności o wyraźnym charakterze seksualnym;
 • osobę, która wydaje się być nieletnią, w trakcie czynności o wyraźnym charakterze seksualnym;
 • realistyczny obraz przedstawiający osobę małoletnią w trakcie czynności o wyraźnym charakterze seksualnym.

Konwencja o cyberprzestępczości [Convention on Cybercrime] (2001), art. 9(2), Rada Europy, Budapeszt.


I Prawo polskie

Dzieci chronione są zarówno przed udostępnianiem im pornografii, jak i przed posłużeniem się nimi w treściach pornograficznych.
WAŻNE: w Polskim prawie pojęcie „pornografii dziecięcej” zostało rozszerzone na treści pornograficzne zawierające wytworzony lub przetworzony wizerunek dziecka, a więc także filmy animowane, rysunki, komiksy.

Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 nr. Nr 88, poz. 553 ze zmian.)

Art. 202.
§ 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1-4b, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

 

KOMENTARZ: Zabronione jest nie tylko produkowanie czy utrwalanie (np. robienie zdjęć czy nagrywanie) pornografii dziecięcej (z udziałem dzieci poniżej 15 roku życia), ale także samo ich posiadanie.

II Prawo międzynarodowe

Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez Prezydenta Polski na mocy ustawy z dnia 21 września 1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

Art. 34.
Państwa-Strony zobowiązują się do ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych. Dla osiągnięcia tych celów Państwa-Strony podejmą w szczególności wszelkie właściwe kroki o zasięgu krajowym, dwustronnym oraz wielostronnym dla przeciwdziałania:
a) nakłanianiu lub zmuszaniu dziecka do jakichkolwiek nielegalnych działań seksualnych;
b) wykorzystywaniu dzieci do prostytucji lub innych nielegalnych praktyk seksualnych;
c) wykorzystywaniu dzieci w pornograficznych przedstawieniach i materiałach.

Ponadto Polski dotyczy szereg aktów europejskich, które mimo braku bezpośredniej mocy obowiązującej, stanowią wytyczne do wprowadzania zmian w prawie krajowym.

Decyzja ramowa Rady dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej (Council framework Decision 2004/68/JHA on combating the sexual exploitation of children and child pornography), 2004/68/WSiSW, 22 grudnia 2003 r. pobierz PDF

Decyzja Rady w sprawie zwalczania pornografii dziecięcej w Internecie (Council Decision to combat child pornography on the Internet) 2000/375/WSiSW, 29 maja 2000 r. pobierz PDF

Konwencja o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse), Przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 12 lipca 2007 r. podpisana przez Polskę, otwarta do ratyfikacji pobierz Word

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • Pol-Miedź Trans
 • Mercus
 • Policja Głogów
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • OCDN
 • Kino Jubilat Głogów
 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Górski Sport
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • MOPU Głogów
 • ZGM Głogów
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Amnesty International
 • Fundacja Batorego
 • Miedziak.info.pl
 • Program Młodzież w działaniu
 • Sita Głogów
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • Fundacja FLIS
 • Radio Elka
 • Arra Głogów
 • KGHM Ecoren
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • Fundacja Polska Miedź
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • Foto Art B
 • MOK Głogów
 • Council of Europe
 • Program Młodzież
 • StudioZ2.com
 • Cukiernia Meryk
 • Plus
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Powiat Glogowski
 • Res Humanae
 • TutajGLOGOW.pl
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • EEA Grants
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • SM Nadodrze
 • PCK
 • GSB Kukla
 • Gmina Miejska Głogów
 • AKnet

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org