Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Author Archive

„Zmiana aranżacji pomieszczeń” – informacja o wyborze oferty

Informujmy, że Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w dniu 24 lutego 2018 r. przeprowadziło wybór wykonawcy spośród złożonych poprawnie ofert na wykonanie usługi „Zmiana aranżacji pomieszczeń”.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert złożono trzy poprawne oferty, czwarta oferta wpłynęła po terminie.

Informujemy, że ze złożonych ofert został wybrany Wykonawca: Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Bałasik.

Uprzejmie dziękujemy za złożenie ofert.

 

2016-09-27 Konferencja Chronimy Dzieci Głogów projekt SZANSA na ochornę dzieci FDDS Velux

Konferencja „Chronimy Dzieci”

Serdecznie zapraszamy pracowników placówek edukacyjnych z terenu powiatu głogowskiego, górowskiego, polkowickiego i wschowskiego na konferencję pn. „Chronimy Dzieci” organizowaną przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie.

Konferencja odbędzie się 27 września 2016 r. w godz. 12.00-14.00 w siedzibie Stowarzyszenia SZANSA w Głogowie przy ulicy Perseusza 13.

Tematyka konferencji:

 1. Prezentacja programu „Chronimy Dzieci” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, którego celem jest promowanie standardów ochrony dzieci w placówkach oświatowych, opiekuńczych i innych. W latach 2014-2016 program realizowany jest w ramach rządowego programu „Przyjazna i bezpieczna szkoła”.
 2. Doświadczenia realizatorów programu „Chronimy Dzieci”.
 3. Oferta dla placówek przystępujących do projektu „SZANSA na ochronę dzieci”Eksperci konferencji:
  • Anna Lechowska – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
  • Grzegorz Idziak – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERCEPTi Edukacja

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w konferencji do dnia 22.09.2016r. pod nr telefonu: 76 727 60 70 lub emailowo: szansa@szansa.glogow.org

Projekt „SZANSA na ochronę dzieci” współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. 

Szansa Głogów Projekt SZANSA naPrawa Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę The Velux Foundations.jpg

Rozpoczynamy realizację projektu „Szansa naPrawa”

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie jest organizacją realizującą działania na rzecz ochrony dzieci i kolejny raz na terenie powiatu głogowskiego i polkowickiego realizuje program zapobiegania przemocy wobec małych dzieci „Bezpieczne Dzieciństwo”.

Projekt „Szansa naPrawa” ma na celu zapobieganie przemocy wobec małych dzieci poprzez edukację na temat praw dziecka i praw człowieka. Dziecko znające swoje prawa ma świadomość czym one są i do czego są potrzebne. Dziecko, które wie, że ma prawo do ochrony przed przemocą i wie, że nikt nie ma prawa go krzywdzić, potrafi poszukać pomocy u dorosłych, potrafi powiedzieć „nie” w sytuacjach krzywdzenia, ale też ich unikać.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy wobec małych dzieci poprzez edukację o prawach dziecka przy zaangażowaniu środowiska rodzinnego i personelu przedszkolnego oraz uwrażliwienie dorosłych na prawa dziecka w kontekście ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

W ramach projektu na terenie przedszkoli wiejskich zostaną zorganizowane szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji o prawach dziecka, spotkania edukacyjne dla rodziców dzieci oraz zajęcia w grupach 5-6 latków poprowadzone przez edukatorów młodzieżowych.

Planowane działania będą prowadzone w przedszkolach wiejskich na terenie powiatu polkowickiego i głogowskiego w okresie od 01.11.2016 do 15.02.2017 roku.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


Fundacja Dzieci Niczyje powstała 25 lat temu. Założyła ją Alina Margolis-Edelman, która realizowała w Polsce misję francuskiej organizacji Lekarze Świata (Médecins du Monde). W roku 2016 Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Organizacja od 25 lat działa na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna fundacji są konsekwencją rozwoju organizacji, która od momentu założenia, znacznie rozszerzyła zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Zapytanie ofertowe „Zmiana aranżacji pomieszczeń”

Zamawiający

Stowarzyszenie Dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” w Głogowie, ul. Perseusza 13

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych.
 2. O realizację mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót dołączony do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający ustala, że Wykonawca poda cenę za zamówienie przewidziane do realizacji. Oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, w tym również wszelkie materiały niezbędne do jego realizacji.

Termin realizacji zadania.

Zadanie należy wykonać w terminie: 05.03.2018 – 15.06.2018

Kryteria oceny ofert.

 1. Zamawiający informuje, że najważniejszym kryterium wyboru prawidłowo złożonej oferty będzie cena.
 2. Oferta musi zawierać ostateczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym zmianom. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

Postanowienia końcowe.

 1. Więcej szczegółów na temat zamówienia można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia
 2. Oferta winna być złożona do godz.15.00 dnia 23.02.2018 r. na adres mailowy: szansa@szansa.glogow.org
 3. Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty:
  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii.

Załączniki do sondażu rynkowego.

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy.
 3. Przedmiar robót.

SZANSA Głogów Senior z SZANSĄ konkurs filmowy Seniro Medialny

Konkurs filmowy „Senior Medialny”

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie filmowym „Senior MEDIALNY”, który jest jednym z działań projektu Senior z SZANSĄ, realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).

Uczestnikiem konkursu może być osoba indywidualna lub ekipa filmowa (do 4 osób). Można zgłosić tylko jedną pracę (wcześniej niepublikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów).

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający

 • pracę konkursową (scenariusz filmu),
 • portfolio z dotychczasowej działalności medialnej
 • informację o zasobach sprzętowych, z których będzie się korzystać przy pracy nad realizacją filmu

Zwycięski uczestnik lub ekipa otrzyma 3.500,00 zł brutto na realizację filmu według konkursowego scenariusza. Czas trwania filmu to od pięciu do maksymalnie piętnastu minut. Tematyka powinna dotyczyć integracji międzypokoleniowej i promować aktywność społeczną zarówno seniorów jak i młodzieży. Realizacja tematu zapewnić powinna pozytywny wizerunek osób starszych  poprzez wyjście poza stereotypowy ich obraz jako mało aktywnej grupy społecznej.

Konkurs będzie odbywał się w następujących etapach:

 1. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych – 06.09-27.09
 2. zapoznanie się z nadesłanymi zgłoszeniami oraz ogłoszenie zwycięzcy – 27.09-03.10
 3. realizacja skierowanego do produkcji filmu – 03.10-06.11

Regulamin konkursu (w tym m.in. wymogi sprzętowe czy prawa autorskie) dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA przy ul. Perseusza lub do pobrania poniżej razem z formularzem zgłoszeniowym.

REGULAMIN Konkursu filmowego „Senior MEDIALNY”

Serdecznie informujemy, że spośród nadesłanych zgłoszeń (ilość: 1) do stworzenia krótkiej formy filmowej, wybrany został wykonawca: „Mała Akademia Edukacja i Sztuka Łukasz Zygiel”.
Szansa partnerem kampanii „Dziękuję za wysłuchanie”

Szansa partnerem kampanii „Dziękuję za wysłuchanie”

Głogowskie Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest partnerem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dziękuję za wysłuchanie”, której realizatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje razem z Rzecznikiem Praw Dziecka i innymi partnerami.

Wysłuchanie dziecka ma służyć jego dobru, ma pozwolić sędziemu na lepszą ocenę stanu faktycznego sprawy, która dotyczy dziecka. To ważne, aby decydować o losie dziecka razem z dzieckiem – powiedziała Anna Lechowska, prezeska Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA i doradczyni Rzecznika Praw Dziecka.

Tym bardziej, że polskie prawo gwarantuje dziecku prawo do bycia wysłuchanym w sprawach go dotyczących. Wynika to z artykułu 12 Konwencji o Prawach Dziecka, artykułu 72 konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i artykułu 216 kodeksu postępowania cywilnego. Warunkiem do tego, aby takie wysłuchanie mogło się odbyć jest ocena dojrzałości dziecka, gdyż prawo polskie nie ustaliło granicy wieku, od której można wysłuchać dziecko.

Głos dziecka jest tak samo ważny, jak głos osoby dorosłej. W sprawach dotyczących bezpośrednio sytuacji małoletniego, niejednokrotnie ważniejszy – podkreśla Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Dziecko ma prawo do przedstawiania własnych poglądów w sprawach, które go dotyczą i zawsze powinno zostać wysłuchane.

Niezwykle ważne pozostaje umożliwienie małoletniemu korzystania z przysługujących mu praw. Nie oznacza to oczywiście, że osoby odpowiedzialne za dziecko lub organy władzy publicznej mają bezkrytycznie wsłuchiwać się w jego wolę i spełniać wszystkie jego życzenia. Ze względu jednak na szacunek do dziecka i poszanowanie jego godności, jako dorośli zobowiązani jesteśmy nie tylko umożliwić dziecku swobodne wyrażanie myśli, ale także z uwagą i rozwagą powinniśmy go wysłuchać, starając się zrozumieć jego sytuację – zaznacza Rzecznik Praw Dziecka.

Kampania społeczna „Dziękuję za wysłuchanie”

Fundacja Dzieci Niczyje i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce pod honorowym patronatem Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznika Praw Dziecka, 28 kwietnia 2016 roku zainaugurowali kampanię dotyczącą wysłuchania dziecka przez sędziego w postępowaniu cywilnym pod hasłem

Akcja adresowana jest do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości – sędziów wydziałów cywilnych oraz wydziałów rodzinnych i nieletnich. Kampania ma na celu uwrażliwienie i upowszechnienie wiedzy na temat wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym poprzez podkreślenie istoty i wartości tej czynności procesowej. Wysłuchanie jest szczególną czynnością procesową służącą temu, aby sąd zapoznał się ze stanowiskiem dziecka i na tej podstawie – stosownie do okoliczności, rozwoju umysłowego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka – uwzględnił jego zdanie i rozsądne życzenia. Wysłuchanie daje możliwość bezpośredniego kontaktu sędziego z dzieckiem, lepszego poznania jego potrzeb i uwzględnienia jego opinii. Wysłuchanie – w odróżnieniu od przesłuchanie – nie jest czynnością dowodową.

Szansa partnerem kampanii „Dziękuję za wysłuchanie” - plakat

 


Szansa partnerem kampanii „Dziękuję za wysłuchanie” - logowanie Fundusze EOG
Kampania jest częścią projektu „Dajemy dzieciom siłę! – prawa dzieci w procedurach prawnych” realizowanego w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej na temat kampanii „Dziękuję za wysłuchanie”

Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
Numer REGON 390684967
Numer NIP 693-18-54-339

Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
Fax: +48 76 832 18 04

E-mail: szansa@szansa.glogow.org
WWW: www.szansa.glogow.org